Instagram'dan Takip Et!

BESYO’DA İŞ OLANAKLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Beden eğitimi ve spor programına girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı arttırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler “Antrenör” olarak görev yaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler

Çalışma Alanları

Antrenörler (spor eğitimcileri) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.

ANTRENÖRLÜK

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı; Seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir. Bölümde ağırlıklı olarak antrenman (hareket) eğitimi alanında eğitim-öğretim verilmektedir.Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde kadrolu olarak, özel ve resmi okullarda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında; sözleşmeli, kadrolu veya fahri antrenör olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Spor Yöneticiliği Bölümünde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticileri yetiştirilmektedir.
Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkânını oluşturmaktır.

İŞ İSTİHDAM ALANLARI Mezunlar;

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde Spor Uzmanı,-Turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici,-Özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,-Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir.

-Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında hukuk, işletme, yönetim ve organizasyon, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.

REKREASYON

Modern anlamda bir sosyal kurum, bilgiler topluluğu ve profesyonel bir çalışma alanı olarak rekreasyon; işten bağımsız, kendi içinde değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan dolu ve mutlu bir yaşam aracıdır. Bu yaklaşımla rekreasyon, en yaygın olarak, insanların gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel olarak doyum sağladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir.Günümüzde insanların hayatlarının üçte biri rekreasyon faaliyetlerinde geçmektedir. Rekreasyon sağlıklı ve engelli olan her yaşta ve beceri seviyesinde serbest zaman aktivitelerine katılan bireyleri kapsamakta ve sağlıklı yaşama eğilimlerine bağlı olarak, eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde, önemli bir talep görmektedir. Bu nedenle yurtdışında rekreasyona yönelik önemli sayıda lisans ve lisansüstü programlar bulunmakta ve rekreasyon ile ilgili eğitim ve araştırma etkinlikleri uzun yıllardır üniversitelerde yürütülmektedir. Üniversitelerdeki programların temelini oluşturan ana faktörlerin içinde genel olarak sağlık, spor, turizm, çevre, park, orman, boş zaman etkinlikleri, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, coğrafya, beşeri coğrafya, işletme bilimleri (yönetim, pazarlama vd.) ile rekreatif faaliyetlerin bulunduğu görülebilir. Rekreasyona yönelik bölümlerin, disiplinlerarası ve çok disiplinli çalıştığı ortadadır.Özellikle bireylerin sağlıklı yaşama istekleri onları hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına fırsat tanıyan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir. Bu nedenle Dünya’ da rekreasyona yönelik bilimsel çalışmaların terapötik rekreasyon, sportif rekreasyon (iç mekan ve dış mekan rekreasyonu- wellness, fitness), ticari ve ticari olmayan rekreasyon (rekreasyon işletmeleri ve kar amacı gütmeyen kamusal rekreasyon alanları), sağlık turizmi ve medikal turizm (kaplıca, kür, masaj ve hidro terapi, health resort medicine) gibi alanlarda çeşitlendiği ve bu alanlara olan ilginin arttığı görülmektedir.Son 10 yılda ülkemizde de rekreasyon; önceleri Rekreasyon ve Spor daha sonraları ise Rekreasyon şeklinde olmak üzere eğitim ve sınırlı da araştırma etkinliklerine konu olmaya başlamıştır. Önceleri Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde açılmaya başlanan ve Rekreasyon (Rekreasyon ve Spor) ağırlıklı programlara iki-üç yıldır Turizm Fakülteleri bünyesinde açılmaya başlayan Rekreasyon Yönetimi bölümleri de eklenmeye başlanmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde (2011) Türkiye’ de lisans eğitimi kapsamında öğrenci kabul eden Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin sayısı 1 iken, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesindeki Rekreasyon bölümlerinin sayısı ise 15’e ulaşmıştır.

Rekreasyon Bölümünün Amaçları
Hem kamu hem de özel Spor, Sağlık ve Rekreasyon kurumlarında istihdam edilebilecek kaliteli bireyler yetiştirmek,
Sağlıklı bir toplum için bireysel sağlık ve fitness yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmek,
Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında terapötik rekreasyon faaliyetlerini planlayabilecek ve yönetebilecek donanıma sahip liderler yetiştirmek,
Yaşlılara yönelik gerentoloji alanıdan rekreasyon faaliyetlerini planlayacak, yürütecek ve rehberlik edecek lider elemanlar yetiştirmek,
Özel sağlık kulüpleri ve fitness merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde ve bu tesislerde çalışabilecek spor, sağlık ve rekreasyon elemanları yetiştirmek,
Terapötik rekreasyon konusunda yeterli bilgi birikiminine ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmek,
Rekreasyon, spor, sağlık ve doğa turizmi alanında profesyonel bireyler yetiştirmek,
Yenilikçi yaklaşımlarla rekreasyon ve serbest zaman planlama becerisini, geleceğin rekreasyon liderlerine kazandırılmasını sağlamak,
Rekreasyon- turizm hizmetleri ve terapötik rekreasyon alanındaki kavram ve kuramların öğrenilmesine yardımcı olmak ve bunların mesleki becerilere dönüşmesini sağlamak,
Rekreasyon yönetimi, hareket bilimi, fiziksel eğitim konusunda bütünsel yaklaşımlarla akademik düzeyde eğitim sağlamak,
Rekreasyonda güvenlik, risk ve kalite yönetimi konusunda bilgi birikimi ve beceri sağlamak,
Rekreasyonda serbest zaman yönetimi, çağdaş yaklaşımlar ve kavramlar konularında yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip liderler yetiştirmek,
Fiziksel, sosyal, psikolojik ve egzersize dayalı doğaçlama teknikleri (psikodrama) uygulamaları hazırlama ve yürütme bilgi ve becerisini kazanmış rekreasyonel rehberler yetiştirmek,
Toplum açısında rekreatif faaliyetlerin tanınmasını sağlamak ve serbest zaman kültürü oluşturmak,
Rekreatif faaliyetler kapsamında dünyadaki yenilik ve gelişmelerin izlenmesini sağlamak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak,
Yaratıcı, yardımsever, teknik bilgi ve beceriler açısından donanımlı işgücü sağlamak üzere kaliteli bir eğitim plan ve programı yürütmek,
Rekreasyon hizmeti sağlayan kurum, kuruluş ya da işletmelerin tanınmasını sağlamak,
Öğrencilerin rekreasyon operasyonları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak,
Rekreasyonel bir program ya da faaliyetin yürütülmesinde gerekli olacak liderlik vasıflarının öne çıkarılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
Toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Yazar Hakkında
Toplam 822 yazı
Yunus Emre Kaplan
Yunus Emre Kaplan
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara